OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA

Osnovna šola Vinica je skladno z Odlokom o ustanovitvi javni vzgojno izobraževalni zavod s sedežem na Vinici 50, 8344 Vinica. Ustanoviteljica šole je Občina Črnomelj. Šola je z enoto vrtca ena izmed petih osnovnih šol v Občini Črnomelj. Šolo v letošnjem letu obiskuje 145 učencev, razporejenih v devet razredov. V dve skupini PB v obsegu 32 ur, financiranih s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, je vključenih (prijavljenih) 80 šolarjev od 1. do 5. razreda. V oddelek PB, ki je financiran s strani ustanovitelja, je vključenih 42 učencev od 6. do 9. razreda. Enota vrtca pri OŠ Vinica ima štiri oddelke, v katere je vključenih (prijavljenih) 68 otrok.

Šolski okoliš zajema vasi, ki sodijo v Občino Črnomelj: Ogulin, Drenovec, Perudina, Ladrovica, Hrast, Stara Lipa, Nova Lipa, Drežnik, Učakovci, Vukovci, Sečje selo, Podklanec, Golek, Sinji Vrh, Damelj, Kot pri Damlju, Draga, Daljne Njive, Gorica, Bojanci, Zilje, Balkovci, Preloka.

7 učencev dnevno prihaja v šolo iz sosednje Hrvaške: Pribanjci, Spahići, Sela Bosiljevska, Žubrinci in Vukova Gorica. V šolo in iz nje se pripeljejo ter odpeljejo s šolskim kombijem.                                                                                                                           

Za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km ali imajo nevarno pot do šole, zagotavljamo prevoz v šolo in iz nje. S šolskim kombijem opravljamo prevoze na relaciji Vinica Bojanci PerudinaVinica in Vinica Hrvaška.

Prevoz ostalih šolarjev opravlja podjetje ROBERTTOURS, Robert Babič s.p.

OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA

Naša šola je v celoti energetsko obnovljena. V letu 2014 smo zamenjali strešno kritino in preostali del oken, prenovili oba vhoda v šolsko stavbo, uredili avlo in toplotno izolirali ovoj stavbe. V celoti se je obnovila kurilnica šole, kjer smo prešli na ogrevanje z lesno biomaso. Tudi v vrtcu smo prešli na ogrevanje s sekanci, saj smo stavbo priključili na šolsko kurilnico.

V letu 2015 se je obnovilo igrišče pri šoli. Sredstva so zagotovili Fundacija za šport, Občina Črnomelj, KS Vinica, za ureditev okolice igrišča in za obnovo zgornjega, malega igrišča, pa je sredstva prispevala šola. Preplastili smo tudi parkirišče pred vrtcem in s tem pridobili prostor za izvajanje gibalnih aktivnosti naših najmlajših.

V letu 2021 smo v celoti prenovili šolsko kuhinjo, v katero smo namestili novo opremo.

V avgustu 2022 so se začela dolgo in težko pričakovana dela ureditve varne šolske poti. Investitorja del sta bila Občina Črnomelj in Direkcija RS za infrastrukturo. V okviru prometne ureditve je bila zgrajena trapezna grbina na prehodu za pešce med šolo in vrtcem, urejeno odvodnjavanje, asfaltiran del regionalne ceste in postavljen pločnik v dolžini 75 metrov. Prav tako je bila urejena cestna razsvetljava z »bičem« nad prehodom za pešce. Cesto od trga do avtobusnega postajališča in obračališča so označili z barvnimi talnimi oznakami, ki opozarjajo na bližino šole in vrtca oziroma otrok.

Na šoli imamo 16 učilnic, od tega računalniško in gospodinjsko učilnico ter specializirane učilnice, primerne za pouk zgodovine, kemije, likovne in glasbene umetnosti ter tehnike in tehnologije. Vse učilnice na šoli imajo klasično ali specializirano postavitev. Učitelji posameznih predmetov imajo svoje učilnice. Za podaljšano bivanje imamo na razpolago eno dodatno učilnico, zato se poslužujemo tudi ostalih prostorov za izvajanje programa.

Sanitarije so primerne tako za mlajše, kakor tudi za starejše učence. Telovadnica z dvema zunanjima igriščema omogoča učencem izvajanje rednih športnih aktivnosti. Poleg sanitarij in garderob, ki se nahajajo v spodnjih prostorih šole, imamo še knjižnico, štiri kabinete, zbornico, prostore, namenjene tajništvu ter kuhinjo z jedilnico.

Od zunanjih površin imamo avtobusno postajališče in dvorišče ter parkirišče pred vrtcem, ki je namenjeno razgibavanju otrok. Z urejenim avtobusnim postajališčem in z zarisano pešpotjo smo poskrbeli za varnost šolarjev.

UPRAVLJANJE ŠOLE

Šolo upravljata ravnateljica, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ šole ter svet šole. Ravnateljica pripravlja predlog Letnega delovnega načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo, odgovorna je za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, spremlja delo šolske svetovalne službe, skrbi za sodelovanje šole s starši, obvešča starše o delu šole, odloča o vzgojnih ukrepih, skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo ter izvaja aktivnosti, ki so navedene v Zakonu o OŠ in v aktu o ustanovitvi.

Svet šole ima štiriletni mandat (1. 3. 2021 – 28. 2. 2025), sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (Ana Marija Blažič, Renata Jurinič, Srečko Adlešič), pet predstavnikov šole in vrtca (Mateja Medvešek Rjavec, Mihaela Romšek Lovrin, Janja Boljar, Barbra Slak Čadonič, Mateja Žagar) ter trije predstavniki staršev (Anita Vrbanac, Igor Zalokar, Albin Balkovec). Predsednica sveta šole je gospa Mateja Medvešek Rjavec, njena namestnica pa ga. Mihaela Romšek Lovrin. Člani sveta šole so izvoljeni za obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani največ dvakrat zaporedoma.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, razredni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

UČITELJSKI ZBOR

Učiteljski zbor OŠ Vinica sestavlja 17 učiteljev. Pri izvajanju vzgojno izobraževalnega dela sodelujemo tudi s 7 zunanjimi sodelavci. Tri strokovne delavke naše šole dopolnjujejo učno obveznost z opravljanjem VI dela na šoli v Dragatušu.

Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno izobraževalnim delom, daje mnenje o LDN, odloča o vzgojnih ukrepih, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

SVET STARŠEV

V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih posameznega razreda, oziroma skupine vrtca. Na svojih srečanjih izvolijo predsednika sveta staršev. Predstavniki sveta staršev so: Metka Volf (1.R), Saša Simčič (2.R), Jože Mravinec (3.R), Klaudija Špišič (4.R), Aleš Flajnik (5.R), Monika Maljevič (6.R), Barbara Babič Klobučar (7.R), Anita Vrbanac (8.R), Erika Goršek Irt (9.R), Ana Mavrin (Račke), Damjan Turenšek (Žogice), Ivica Filipaj (Balončki) in Mateja Barič (Sovice). Predsednik Sveta staršev je gospod Aleš Flajnik, njegova namestnica pa gospa Mateja Barič.

STROKOVNI AKTIVI

Na šoli imamo pet strokovnih aktivov učiteljev. Namenjeni so poglobljenemu delu na različnih predmetnih področjih, spremljanju novosti, načrtovanju in usklajevanju dni dejavnosti. Strokovne aktive na šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.  Na svojih srečanjih obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev, učencev šole ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Imamo naslednje strokovne aktive:

  1. Strokovni aktiv učiteljev prvega in drugega triletja (vodja Kristina Mihelič);
  2. Strokovni aktiv učiteljev naravoslovja (vodja Marjetka Vesel);
  3. Strokovni aktiv učiteljev jezikoslovja in družboslovja (vodja Robertina Ladika Migalič);
  4. Strokovni aktiv učiteljev matematike (vodja Janja Boljar);
  5. Strokovni aktiv učiteljev športa (vodja Robert Filak).
       

SKUPNOST UČENCEV

Razredi uveljavljajo svoje pravice in interese preko predstavnikov, vključenih v skupnost učencev šole. Vanjo sta vključena po dva učenca od 4.–9. razreda, izvoljena na razredni uri posameznega oddelka. Skupnost učencev šole izvoli parlament učencev. Šolski parlament v letošnjem šolskem letu vodi učiteljica in knjižničarka Barbara Stuhne Vuk. Tema otroškega parlamenta je Duševno zdravje otrok in mladih.

Dostopnost