USTANOVITELJ

Ustanoviteljica šole je Občina Črnomelj.

OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA

Osnovna šola Vinica je ena izmed petih osnovnih šol v občini Črnomelj. V letošnjem šolskem letu jo obiskuje 145 učencev, razporejenih v 9 oddelkov. V prvi razred je vključenih 12 otrok. Vsi učenci so razporejeni v oddelke na šoli. Poleg rednih oddelkov imamo še tri skupine podaljšanega bivanja. V dve skupini PB od 1. do 5. razreda je vključenih 71 šolarjev, v eno skupino pa 42 učencev od 6. do 9. razreda. V okviru šole deluje tudi vrtec s štirimi oddelki, v katere je razporejenih 65 otrok.

Šolski okoliš zajema vasi, ki sodijo v občino Črnomelj: Ogulin, Drenovec, Perudina, Ladrovica, Hrast, Stara Lipa, Nova Lipa, Drežnik, Učakovci, Vukovci, Sečje selo, Podklanec, Golek, Sinji Vrh, Damelj, Kot pri Damlju, Draga, Daljne Njive, Gorica, Špeharji, Kovačji Grad, Bojanci, Zilje, Balkovci, Preloka.

13 učencev dnevno prihaja v šolo iz sosednje Hrvaške, iz Pribanjcev, Spahićev, Sel Bosiljevskih, Bosancev, Kasunov, Žubrincev in Vukove Gorice. V šolo in iz nje se vozijo s šolskim kombijem.

Za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km ali imajo nevarno pot do šole, zagotavljamo prevoz v šolo in iz nje. S šolskim kombijem opravljamo prevoze na relaciji Vinica-Bojanci-Vinica, Vinica-Perudina-Hrast-Vinica in Vinica-Hrvaška. Prevoz ostalih šolarjev opravlja podjetje MPOV.

OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA

Šola je v celoti energetsko prenovljena (streha, okna, vhodi v stavbo, ovoj stavbe, ogrevanje na lesno biomaso – sekanci). Novo podobo je dočakalo tudi šolsko igrišče.

Na šoli imamo 16 učilnic, od tega računalniško in gospodinjsko učilnico ter specializirane učilnice, primerne za pouk zgodovine, kemije, likovne in glasbene umetnosti ter tehnike in tehnologije. Sanitarije so primerne tako za mlajše, kakor tudi za starejše učence. Z urejenim avtobusnim postajališčem smo poskrbeli za varnost šolarjev, ki vsak dan pridejo v šolo in odidejo iz nje z organiziranim prevozom. Ureditev parkirišča za zaposlene delavce šole je razbremenilo prostor pred vrtcem ter ga sprostilo za izvajanje rednih gibalnih aktivnosti otrok.

Telovadnica z dvema zunanjima igriščema omogoča učencem izvajanje rednih športnih aktivnosti. Manjše igrišče smo v lanskem letu obnovili in je primerno za igranje košarke. Poleg sanitarij in garderob, ki se nahajajo v spodnjih prostorih šole, imamo še knjižnico, štiri kabinete, zbornico, prostore, namenjene tajništvu ter kuhinjo z jedilnico. V dveh učilnicah prvega triletja imamo učne kotičke.

UPRAVLJANJE ŠOLE

Šolo upravljata ravnateljica, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ šole ter svet šole. Ravnateljica pripravlja predlog Letnega delovnega načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo, odgovorna je za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, skrbi za sodelovanje šole s starši, obvešča starše o delu šole, odloča o vzgojnih ukrepih, skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo …

Svet šole ima štiriletni mandat (1. 3. 2017 – 28. 2. 2021), sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (Metka Brozovič, Renata Jurinič, Fanika Hutar), pet predstavnikov šole in vrtca (Mihaela Romšek Lovrin, Kristina Mihelič, Jerneja Držaj, Ana Ružić, Mateja Žagar) ter trije predstavniki staršev (Ivan Pavlakovič, Aleš Biličič, Igor Zalokar). Predsednica sveta šole je gospa Mihaela Romšek Lovrin. Člani sveta šole so izvoljeni za obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani največ dvakrat zaporedoma.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

UČITELJSKI ZBOR

Učiteljski zbor OŠ Vinica sestavlja 19 učiteljev. Pri izvajanju vzgojno izobraževalnega dela sodelujemo tudi s šestimi zunanjimi sodelavci. Dve izmed strokovnih delavk naše šole dopolnjujeta učno obveznost z opravljanjem VI dela na šoli v Dragatušu. Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z VI delom, daje mnenje k LDN, odloča o vzgojnih ukrepih …

SVET STARŠEV

V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih posameznega razreda, oziroma skupine vrtca. Na svojih srečanjih izvolijo predsednika sveta staršev. Predstavniki sveta staršev so: Igor Zalokar (1.R), Sergeja Jug (2.R), Ivan Pavlakovič (3.R), Andreja Hudak (4.R), Tina Ramovš Mihelič (5.R), Mojca Filipaj (6.R), Aleš Biličič (7.R), Gordana Kajin (8.R), Jože Stegne (9.R), Albin Balkovec (Sončki), Marjana Trdič (Sovice), Maja Požar (Rožice) in Marjetka Mihelčič (Čebelice). Predsednik Sveta staršev je gospod Aleš Biličič.

STROKOVNI AKTIVI

Na šoli imamo štiri strokovne aktive učiteljev. Namenjeni so poglobljenemu delu na različnih predmetnih področjih, usklajevanju kriterijev ocenjevanja, spremljanju novosti, načrtovanju in usklajevanju dni dejavnosti. Imamo naslednje strokovne aktive:

  1. Strokovni aktiv učiteljev prvega in drugega triletja (vodja Mateja Verbanec);
  2. Strokovni aktiv učiteljev naravoslovja (vodja Ticijana Starešinič);
  3. Strokovni aktiv učiteljev jezikoslovja in družboslovja (vodja Barbara Stuhne Vuk);
  4. Strokovni aktiv učiteljev matematike (vodja Kristina Mihelič).        

SKUPNOST UČENCEV

Razredi uveljavljajo svoje pravice in interese preko predstavnikov, vključenih v skupnost učencev šole. Vanjo sta vključena po dva učenca od 4. – 9. razreda, izvoljena na razredni uri. Skupnost učencev izvoli parlament učencev. Šolski parlament v letu 2018/2019 vodi profesorica razrednega pouka Mojca Pipan. Tema letošnjega otroškega parlamenta je Šolstvo in šolski sistem.