V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih posameznega razreda, oziroma skupine v vrtcu. Na začetku mandata izvolijo predsednika sveta staršev. Prvo sejo sveta staršev skliče ravnateljica v mesecu septembru.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu, daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom, voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe šole, lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte, oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

Svet staršev OŠ Vinica je na svoji seji dne 2. februarja 2017 izvolil za predsednika gospoda Aleša Biličića.

8. 2. 1. Člani Sveta staršev OŠ Vinica:

Zap. št. Ime in priimek člana  Razred
1. Sergeja Jug 1. razred
2. Ivan Pavlakovič 2. razred
3. Andreja Hudak 3. razred
4. Alenka Simčič 4. razred
5. Mojca Filipaj 5. razred
6. Aleš Biličić 6. razred, predsednik
7. Gordana Kajin 7. razred
8. Jože Stegne 8. razred
9. Irena Spahić 9.razred
10. Albin Balkovec Skupina Pikapolonice
11. Darja Muhvič Skupina Sončki
12. Igor Zalokar Skupina Čebelice
13. Marjetka Mihelčič Skupina Rožice

pdfPoslovnik Sveta staršev.pdf

    Zapisnik-27.9.2016