NPZ se izvaja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Učenci 6. in 9. razreda obvezno preverijo znanje iz slovenščine, matematike in angleščine (šestošolci), oziroma devetošolci iz fizike. Tretji predmet za učence 9. razreda je določil minister izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda 1. septembra 2023 (za našo šolo je določena fizika izmed likovne umetnosti,  prvega tujega jezika – angleščine in zgodovine).

Dosežki NPZ-ja so dodatna informacija o znanju učenca, ki se vpišejo v posebno obvestilo v obliki točk in odstotkov, vendar ne vplivajo na oblikovanje zaključnih ocen pri posameznih predmetih. Le v primeru omejitve vpisa in v soglasju kandidata ter njegovih staršev bodo dosežki NPZ iz slovenščine in matematike odločali o vpisu v izbrano srednjo šolo, poleg točk, pridobljenih iz zaključenih ocen vseh obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda.

NPZ se opravlja samo pisno v rednem roku ter traja 60 minut.

S koledarjem, oziroma s podrobnejšimi datumi za izvedbo NPZ-ja so starši vedno seznanjeni na roditeljskem sestanku (6. in 9. R), kjer jim podrobno predstavimo tudi namen in pomen NPZ.

Za nemoten potek in izvedbo NPZ na šoli ter za ustrezno informiranost strokovnih delavcev, staršev in učencev, skrbijo ravnateljica šole, njena namestnica za izvedbo NPZ (svetovalna delavka), razrednika 6. in 9. razreda ter imenovani nadzorni učitelji in učitelji ocenjevalci. Natančen razpored del in nalog za posameznega učitelja je objavljen v izvedbenem načrtu šole za NPZ, ki ga izdelamo do konca meseca februarja in sprejmemo v marcu na pedagoški konferenci.

Maj: redni rok NPZ za učence 6. in 9. razreda: 7. 5. 2024 (SLJ), 9. 5. 2024 (MAT), 13. 5. 2024 (TJA – 6.r, FIZ – 9.r).

Dostopnost