OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA

Osnovna šola Vinica je skladno z Odlokom o ustanovitvi javni vzgojno izobraževalni zavod s sedežem na Vinici 50, 8344 Vinica. Ustanoviteljica šole je Občina Črnomelj. Šola je z enoto vrtca ena izmed petih osnovnih šol v Občini Črnomelj. Šolo v letošnjem letu obiskuje 147 učencev, razporejenih v devet razredov. V dve skupini PB v obsegu 30 ur, financiranih s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je vključenih (prijavljenih) 46 šolarjev od 1. do 5. razreda. V oddelek PB, ki je financiran s strani ustanovitelja, je vključenih 27 učencev od 6. do 9. razreda. Enota vrtca pri OŠ Vinica ima štiri oddelke, v katere je vključenih (prijavljenih) 62 otrok.

Šolski okoliš zajema vasi, ki sodijo v Občino Črnomelj: Ogulin, Drenovec, Perudina, Ladrovica, Hrast, Stara Lipa, Nova Lipa, Drežnik, Učakovci, Vukovci, Sečje selo, Podklanec, Golek, Sinji Vrh, Damelj, Kot pri Damlju, Draga, Daljne Njive, Gorica, Bojanci, Zilje, Balkovci, Preloka.

učencev dnevno prihaja v šolo iz sosednje Hrvaške: Pribanjci, Spahići, Sela Bosiljevska, Kasuni, Žubrinci in Vukova Gorica. V šolo in iz nje se pripeljejo ter odpeljejo s šolskim kombijem.    

Za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km ali imajo nevarno pot do šole, zagotavljamo prevoz v šolo in iz nje. S šolskim kombijem opravljamo prevoze na relaciji Vinica – Bojanci – Perudina– Vinica, Vinica – Hrast – Vinica in Vinica – Hrvaška.

Prevoz ostalih šolarjev opravlja podjetje ROBERTTOURS, Robert Babič s.p.

OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA

Naša šola je v celoti energetsko obnovljena. V letu 2014 smo zamenjali strešno kritino in preostali del oken, prenovili oba vhoda v šolsko stavbo, uredili avlo in toplotno izolirali ovoj stavbe. V celoti se je obnovila kurilnica šole, kjer smo prešli na ogrevanje z lesno biomaso. Tudi v vrtcu smo prešli na ogrevanje s sekanci, saj smo stavbo priključili na šolsko kurilnico.

V letu 2015 se je obnovilo tudi igrišče pri šoli. Sredstva so zagotovili Fundacija za šport, Občina Črnomelj, KS Vinica, za ureditev okolice igrišča in za obnovo zgornjega, malega igrišča, pa je sredstva prispevala tudi šola. Preplastili smo tudi parkirišče pred vrtcem in s tem pridobili prostor za izvajanje gibalnih aktivnosti naših najmlajših.

V letu 2021 smo v celoti prenovili šolsko kuhinjo, v katero smo namestili novo opremo.

Na šoli imamo 16 učilnic, od tega računalniško in gospodinjsko učilnico ter specializirane učilnice, primerne za pouk zgodovine, kemije, likovne in glasbene umetnosti ter tehnike in tehnologije. Vse učilnice na šoli imajo klasično ali specializirano postavitev. Učitelji posameznih predmetov imajo svoje učilnice. Za podaljšano bivanje imamo na razpolago eno dodatno učilnico, zato se poslužujemo tudi ostalih prostorov za izvajanje programa.

Sanitarije so primerne tako za mlajše, kakor tudi za starejše učence. Telovadnica z dvema zunanjima igriščema omogoča učencem izvajanje rednih športnih aktivnosti. Poleg sanitarij in garderob, ki se nahajajo v spodnjih prostorih šole, imamo še knjižnico, štiri kabinete, zbornico, prostore, namenjene tajništvu ter kuhinjo z jedilnico.

Od zunanjih površin imamo avtobusno postajališče in dvorišče ter parkirišče pred vrtcem, ki je namenjeno razgibavanju otrok. Z urejenim avtobusnim postajališčem in z zarisano pešpotjo smo poskrbeli za varnost šolarjev.

UPRAVLJANJE ŠOLE

Šolo upravljata ravnateljica, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ šole ter svet šole. Ravnateljica pripravlja predlog Letnega delovnega načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo, odgovorna je za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, spremlja delo šolske svetovalne službe, skrbi za sodelovanje šole s starši, obvešča starše o delu šole, odloča o vzgojnih ukrepih, skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo ter izvaja aktivnosti, ki so navedene v Zakonu o OŠ in v aktu o ustanovitvi.

Svet šole ima štiriletni mandat (1. 3. 2021 – 28. 2. 2025), sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (Ana Marija Blažič, Renata Jurinič, Srečko Adlešič), pet predstavnikov šole in vrtca (Mateja Medvešek Rjavec, Mihaela Romšek Lovrin, Janja Boljar, Barbra Slak Čadonič, Mateja Žagar) ter trije predstavniki staršev (Anita Vrbanac, Igor Zalokar, Albin Balkovec). Predsednica sveta šole je gospa Mateja Medvešek Rjavec, njena namestnica pa ga. Mihaela Romšek Lovrin. Člani sveta šole so izvoljeni za obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani največ dvakrat zaporedoma.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

UČITELJSKI ZBOR

Učiteljski zbor OŠ Vinica sestavlja 20 učiteljev. Pri izvajanju vzgojno izobraževalnega dela sodelujemo tudi s štirimi zunanjimi sodelavci. Tri strokovne delavke naše šole dopolnjujejo učno obveznost z opravljanjem VI dela na šoli v Dragatušu. Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z VI delom, daje mnenje k LDN, odloča o vzgojnih ukrepih …

SVET STARŠEV

V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih posameznega razreda, oziroma skupine vrtca. Na svojih srečanjih izvolijo predsednika sveta staršev. Predstavniki sveta staršev so: Saša Simčič (1.R), Jože Mravinec (2.R), Klaudija Špišič (3.R), Aleš Flajnik (4.R), Andreja Miketič (5.R), Barbara Babič Klobučar (6.R), Anita Vrbanac (7.R), Erika Goršek Irt (8.R), Alenka Simčič (9.R), Rebeka Ivanovič (Račke), Mateja Ivanovič (Žogice), Mateja Barič (Balončki) in Metka Volf (Sovice). Predsednik Sveta staršev je gospod Aleš Flajnik, njegova namestnica pa gospa Mateja Barič.

STROKOVNI AKTIVI

Na šoli imamo štiri strokovne aktive učiteljev. Namenjeni so poglobljenemu delu na različnih predmetnih področjih, usklajevanju kriterijev ocenjevanja, spremljanju novosti, načrtovanju in usklajevanju dni dejavnosti. Imamo naslednje strokovne aktive:

  1. Strokovni aktiv učiteljev prvega in drugega triletja (vodja Mateja Verbanec);
  2. Strokovni aktiv učiteljev naravoslovja (vodja Jerneja Držaj);
  3. Strokovni aktiv učiteljev jezikoslovja in družboslovja (vodja Robertina Ladika Migalič);
  4. Strokovni aktiv učiteljev matematike (vodja Janja Boljar).
       

SKUPNOST UČENCEV

Razredi uveljavljajo svoje pravice in interese preko predstavnikov, vključenih v skupnost učencev šole. Vanjo sta vključena po dva učenca od 4. – 9. razreda, izvoljena na razredni uri. Skupnost učencev izvoli parlament učencev. Šolski parlament v letu 2022/2023 vodi učiteljica Barbara Stuhne Vuk. Tema letošnjega otroškega parlamenta je Duševno zdravje otrok in mladih.

Dostopnost