Svet staršev

V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih posameznega razreda. Na začetku mandata izvolijo predsednika sveta staršev. Prvo sejo sveta staršev skliče ravnateljica v mesecu septembru. Svet staršev...

Svet šole

Svet javnega zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in...

Osnovna predstavitev šole

OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA Osnovna šola Vinica je skladno z Odlokom o ustanovitvi javni vzgojno izobraževalni zavod s sedežem na Vinici 50, 8344 Vinica. Ustanoviteljica šole je Občina Črnomelj. Šola je z enoto vrtca ena izmed petih osnovnih šol v Občini Črnomelj....

Stiki

OSNOVNA ŠOLA VINICAVinica 50, 8344 Vinica Ravnateljica: mag. Ines Žlogar, prof. soc. ped.Svetovalna delavka: Tanja Matkovič, dipl. soc. del.Računovodja VI: Zdenka KajinTajnik VIZ VI: Marjana Puhek Balkovec Tel.: ravnateljica  (07) 3647 102Tel.: tajništvo ...
Dostopnost