Svet javnega zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet šole bo v šolskem letu 2020/2021 zasedal najmanj 2-krat v okviru rednih sej in sicer konec septembra ob postopkih sprejema LDN in poročila o realizaciji LDN za preteklo šolsko leto in na koncu poslovnega leta, predvidoma v zadnjem tednu meseca februarja ob pregledu finančnega poslovanja zavoda in podaje mnenja o delovni uspešnosti ravnateljice. Za sklice poskrbi predsednik sveta šole.

Svet šole ima štiriletni mandat, člani pa so v svet lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Člani Sveta OŠ Vinica za mandatno obdobje od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2021:

Zap. št. Ime in priimek člana Status
1. Mihaela Romšek Lovrin Predstavnica strokovnih delavcev šole, predsednica
2. Kristina Mihelič Predstavnica strokovnih delavcev šole
3. Jerneja Držaj Predstavnica strokovnih delavcev šole
4. Ana Ružić Predstavnica strokovnih delavcev vrtca
5. Mateja Žagar Predstavnica administrativno – tehničnih delavcev
6. Metka Brozovič Predstavnica ustanovitelja
7. Renata Jurinič Predstavnica ustanovitelja
8. Fanika Hutar Predstavnica ustanovitelja
9. Aleš Biličič Predstavnik staršev, predsednik sveta staršev
10. Albin Balkovec Predstavnik staršev vrtca
11. Ivan Pavlakovič Predstavnik staršev

Dostopnost